PONDELOK 25.3. Pondelok Veľkého týždňa Radošina 7.00 ZBP Štefan, poďakovanie za 70 rokov života
UTOROK 26.3 Utorok Veľkého týždňa Radošina 7.00 ZBP pre rodinu
STREDA 27.3. Streda Veľkého týždňa Radošina 18.00 + Jozef a Gabriela Valachoví, rodičia a syn Ján
ŠTVRTOK 28.3. Zelený štvrtok /štvrtok Pánovej večere/ Behynce 18.00 + Mária Močková, brat František a rodičia Helena, Pavol Čaneckí
Radošina 18.00 ZBP Roman
PIATOK 29.3. Veľký piatok /piatok utrpenia Pána/ Behynce 15.00 Obrady Veľkého Piatku
Radošina 15.00
SOBOTA 30.3. Biela sobota /svätá sobota/ Behynce 18.00 Veľkonočná Vigília
Radošina 18.00
NEDEĽA 31.3. Veľkonočná nedeľa Bzince 7.30 + Terézia Peťovská /10.výr./
Behynce 9.00 + starí rodičia Petrusoví a prastarí rodičia Lauloví
Radošina 10.30 Za farnosť
  •  Pán Boh zaplať za milodar na kostol od Bohu známych 50 a 100 eur.
  • Deti mali za úlohu s niečím sa podeliť. Výzva na tento týždeň: POLIEVAŤ ZEM. Úloha: pochválim za niečo kamarátov, súrodencov, spoločná modlitba v rodine, prídem do kostola na Zelený štvrtok, Veľký piatok…
  • Na Zelený štvrtok bude aj nočná adorácia s trpiacim Kristom od 23.00 do 24.00.
  • Na Veľký piatok je prísny pôst. Zdržujeme sa mäsitého pokrmu a len raz za deň sa môžeme dosýta najesť. V piatok po obradoch bude kostol otvorený do 21.00. Môžeme sa pokloniť Pánu Ježišovi v Božom hrobe. Rovnako v sobotu od 8.00 do obradov bude kostol otvorený k individuálnej poklone… V piatok a sobotu o 8.00 sa budeme vo farskom kostole modliť Ranné chvály a Posvätné čítanie. Srdečne pozývame…
  • V piatok o 18.00 bude pobožnosť Krížovej cesty vonku. Prineste si sviece alebo lampášiky.
  • Na veľkonočnú nedeľu je obvyklá farská zbierka. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Prežime Veľký týždeň s pokorou v srdci a načerpajme silu k dobru z Kristovej lásky. Nech nám dobrý Pán Boh pomôže prežiť najväčšie sviatky v roku v pokoji a dobrote srdca.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 5

Informačný servis nitrianskej diecézy