PONDELOK 30.10. Féria Radošina 18.00 + rodičia Anna, Michal, + Anton a starí rodičia z oboch strán
UTOROK 31.10. Féria Radošina 18.00 + Anton Vičan, spomienka na rodičov a súrodencov
STREDA 1.11. Všetkých svätých, slávnosť Bzince 7.30  Za farníkov
Behynce 9.00 + Šimon
Radošina 10.30 Na úmysel
ŠTVRTOK 2.11. Spomienka na všetkých zosnulých veriacich Bzince 16.00  Za všetkých zosnulých
Behynce 17.00 Na úmysel Svätého Otca
Radošina 18.00   Na úmysel
PIATOK 3.11. Féria Behynce 17.00 + Alžbeta, Karol Balážikoví
Radošina 18.00 Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína
SOBOTA 4.11. Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka Radošina 18.00 + Koloman, Emerencia Machovičoví, deti Emília, Viliam, Jozef a starí rodičia
NEDEĽA 5.11. 31. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 ZBP pre nášho brata
Behynce 9.00 + Koloman, Vilma, Terézia, Emil, + rodina Matejovičová
Radošina 10.30 + Štefan Fiala, Eleonóra, Kornélia, Stanislav Fialoví
  • V stredu je prikázaný sviatok Všetkých svätých, sv. omše budú ako v nedeľu. Po nich bude v Bzinciach aj v Behynciach krátka pobožnosť za duše v očistci.
  • V Radošine bude pobožnosť za dušičky vo štvrtok. Po sv. omši pôjdeme na cintorín a tam sa pomodlíme za duše v očistci.
  • Od 1.do 8. nov. môžeme získať odpustky pre duše v očistci . Podmienkou je svätá spoveď, sv. prijímanie, návšteva cintorína, modlitba za duše v očistci, modlitba na úmysel Svätého Otca: Otče náš, Zdravas a Verím v Boha. Treba sa nám vyvarovať akejkoľvek pripútanosti ku hriechu, aj k všednému…
  • Vo štvrtok od 23.00 do 24.00 bude vo farskom kostole adorácia .
  • Na prvý piatok budem spovedať v Radošine od 15.00 do 16.00. Od 15.00 bude vystavená Sviatosť Oltárna k poklone. V sobotu o 17.00 bude mariánska pobožnosť.
  • Úprimne ďakujem šesťdesiatnikom za milodar 100 eur na kostol a bohuznámemu za 50 eur. Nech vám Pán Boh odmení vašu štedrosť.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 7

Informačný servis nitrianskej diecézy