PONDELOK 21.11. Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Nitre, sviatok Radošina 18.00 + Mária, Štefan Frťaloví, rodičia z oboch strán a súrodenci
UTOROK 22.11. Sv. Cecílie, panny a muč., spomienka Behynce 7.00 + Anna Kolárová /35 r./, Július /15r./
STREDA 23.11. Sv. Klimenta I., pápeža a muč., spomienka Radošina 7.00 + rod. Blahovej a Naňovej
ŠTVRTOK 24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov,muč., spomienka Bzince 18.00 + Emília, Jozef Šiškoví, syn Jozef, rod. Kupcová a Šišková
PIATOK 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a muč., spomienka Radošina 18.00 + Ján, manž. Mária, ich rodičia, brat Michal
SOBOTA 26.11. Féria Radošina 18.00 + Emília a Ján Goňoví, rodičia a súrodenci z oboch strán
NEDEĽA 27.11. 1. adventná nedeľa Bzince 7.30 Ku cti sv. Šimona a Júdu s prosbou o pomoc a ochranu
Behynce 9.00 + František Lenický /10.výr./
Radošina 10.30 + Adam, Valéria Hubinskí, ich deti a starí rodičia z oboch strán
  • Dnes po sv. omšiach sa budeme modliť modlitbu zasvätenia Božskému Srdcu na slávnosť Krista Kráľa. Pri tejto modlitbe môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky…
  • V sobotu večer a v nedeľu pri každej sv. omši sa budú posviacať adventné vence a sviece. Nezabudnite si ich priniesť do kostola. Na fare budeme spoločne pripravovať adventné vence od stredy poobedia…
  • Dnes je pravidelná zbierka na opravy a údržbu našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať. Ďakujem bohuznámym dobrodincom, ktorí v tomto týždni darovali na kostol 100 a 400 eur…
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 7

Informačný servis nitrianskej diecézy